Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn số 714/STTTT-BC ngày 15 tháng 4 năm 2020 về tăng cường tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.   

           Theo đó, nội dung Công văn đề nghị thực hiện tuyên truyền phổ biến nội dung Văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân về các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng ngư dân ven biển, các thành phần kinh tế có liên quan hiểu rõ, nắm chắc và cam kết việc tuân thủ thực hiện các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi của các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tải Văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại đây => (/documents/20574/232692/CV+81.PDF/50a00af3-8802-4ac3-9d7e-608c6fe7add8 )

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA