Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 8: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI; ĐỀ ÁN 05-ĐA/TU NGÀY 19/6/2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ TUYÊN TRUYỀN, LAN TỎA THÔNG TIN TÍCH CỰC ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ NỘI DUNG XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Nhằm thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức nắm rõ quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đề án 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và tuyên truyền về nội dung Xây dựng không gian Văn hóa Hồ Chí Minh để đẩy mạnh việc thực hiện học tập và xây dựng Không gian về Bác trên địa bàn phường.

Chiều ngày 26/10/2022, Đảng ủy phường 8 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đề án 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và tuyên truyền về nội dung Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình; Đồng chí Dương Thế Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Đồng chí Huỳnh Ngụy Đại Quyền – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng với sự hiện diện của cấp ủy 14 chi bộ trực thuộc và hơn 230 đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã quán triệt lại nội dung của Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Đề án 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã nêu rõ những quan điểm, chủ trương của Đảng, những điểm mới của Đề án 05-ĐA/TU và cụ thể những việc đảng viên cần thực hiện khi tham gia mạng xã hội.

 Đồng thời, tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cũng đã nêu lên 04 nội dung quan trọng trong việc Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quận Tân Bình đến toàn thể đảng viên phường 8.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, quan điểm của đảng viên trên địa bàn pường vê công tác đấu tranh, phản bác phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội và việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn phường.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA