Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Sáng ngày 18/5/2023, Đảng uỷ phường tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn phường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trước hết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ cả hệ thống chính trị trong tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị 11-CT/TW và Kết luận số 49-KL/TW đến đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên và hội viên.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hình thức phù hợp về vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội trong việc chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa giáo dục; huy động hội viên tham gia chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân.

Qua nội dung triển khai, quán triệt, đồng chí Phan Phục - Thạc sĩ/Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Tân Bình đã đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay; các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và đưa nội dung thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình học tập vào trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, cụ thể phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”; “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, hình thành văn hóa trong học tập, lấy tự học làm thước đo để đánh giá năng lực của mỗi người trong công việc, cuộc sống và nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA