Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 về hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 về hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Danh mục Danh mục