Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thũ tục hành chính

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thũ tục hành chính

Danh mục Danh mục