Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phòng Nội vụ triển khai một số nội dung ủy quyền tại Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện các nội dung ủy quyền tại Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho các sở-ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phòng Nội vụ quận Tân Bình đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành 02 quyết định. Cụ thể:

- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 về Quy trình thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình.
- Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 về Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại quận Tân Bình theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website