Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn do Uỷ ban nhân dân thành phố ủy quyền

Nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 20/10/2018 về ủy quyền cho các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn và Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 về Ủy quyền cho thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Việc ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Ủy ban nhân dân quận là hết sức cần thiết, cấp bách trong tình hình hiện nay; vừa tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động cho cơ sở, vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã xây dựng kế hoạch nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung được ủy quyền theo như Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, cụ thể về ủy quyền các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với Ủy ban nhân dân quận như sau:

+ Lĩnh vực đô thị - môi trường, Ủy ban nhân dân quận ra các quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật đất đai năm 2013; quản lý và tự cân đối, sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn quận phù hợp với điều kiện của địa phương; chịu trách nhiệm bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận.

+ Đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách - dự án, Ủy ban nhân dân quận trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ loại I theo hướng dẫn của Sở Công thương; ban hành quyết định thành lập chợ loại 2, loại 3; trực tiếp thực hiện trong tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ theo chủ trương kêu gọi xã hội hóa hiện nay; thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận.

+ Lĩnh vực văn hóa – xã hội – khoa học: Ủy ban nhân dân quận phê duyệt mức thu của Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập và quốc tế theo Khoản 2, điều 2 Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các đơn vị trường học thuộc địa bàn theo phân cấp quản lý.

Ngoài ra, về nội dung ủy quyền thẩm quyền riêng có lĩnh vực Nội vụ do đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân quận trực tiếp phụ trách.

Công tác chuẩn bị thực hiện các Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 19/01/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2019.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA