Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

TOÀN DÂN TÍCH CỰC THAM GIA TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tổ chức từ 0 giờ ngày 01/4/2019 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra được thực hiện định kỳ 10 năm 1 lần.


Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.


Để công tác Tổng điều tra được thực hiện hiệu quả và chính xác, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông tin đến các hộ dân những nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng điều tra:
Tất cả những người dân thực tế thường xuyên cư trú (thường xuyên ăn, ở tại hộ) không phân biệt thường trú hay tạm trú trên địa bàn phường tính đến thời điểm điều tra.
2. Nội dung điều tra:
Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; Tình trạng khuyết tật; Tình trạng hôn nhân; Mức độ sinh, chết và phát triển dân số; Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Tình hình lao động – việc làm; Thực trạng về nhà ở; Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.
3. Cách thức điều tra:
Ủy ban nhân dân phường sẽ cử Điều tra viên đến trực tiếp từng hộ dân để thực hiện phỏng vấn và thu thập các thông tin bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
4. Thời gian thực hiện điều tra:
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Vì tính chất quan trọng của cuộc Tổng điều tra, Ủy ban nhân dân phường thông báo đến nhân dân được biết và tích cực cung cấp thông tin đầy đủ phục vụ cho công tác điều tra.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website