Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Thanh tra Quận

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
danhpvp-1.jpg
NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
Chánh Thanh tra
Nguyễn Thị Phượng
ĐT: 38.496.087
DĐ:0948.755.141
Phó chánh thanh tra
Trần Thị Thanh Xuân
ĐT:38.496.087
DĐ: 0918.106.840
Phó chánh thanh tra
Trần Tấn Trung
ĐT: 38.496.087
DĐ: 0909.455.812

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THANH TRA NHÀ NƯỚC QUẬN TÂN BÌNH

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Chính quyền non trẻ của quận Tân Bình đã được thành lập để bảo vệ thành quả Cách mạng và kiến thiết xây dựng đất nước. Cơ quan Thanh tra Nhà nước quận Tân Bình được thành lập với chức năng chính là thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

I. TRƯỚC VÀ SAU NGÀY 15/2/1984:

Cơ quan Thanh tra Nhà nước quận Tân Bình có tên gọi là Ủy ban Thanh tra Nhà nước quận. Ủy ban Thanh tra Nhà nước quận được Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định thành lập theo Nghị quyết số 26/HĐBT ngày 15/2/1984 của Hội đồng bộ trưởng, có chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước quận.

Sau thời gian hoạt động, thực hiện Nghị định số 77/HĐBT ngày 07/03/1985 của Hội đồng bộ trưởng về việc sửa đổi tên gọi cơ quan thanh tra các cấp, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quyết định sửa đổi tên gọi cơ quan Thanh tra quận từ Ủy ban Thanh tra Nhà nước quận Tân Bình thành Thanh tra Nhà nước quận Tân Bình. Cơ quan Thanh tra Nhà nước chính thức đi vào hoạt động từ đó đến nay không thay đổi tên gọi. Cơ quan Thanh tra Nhà nước quận là đơn vị nằm trong hệ thống tổ chức Thanh tra Nhà nước, là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có chức năng quản lý Nhà nước về công tác Thanh tra và thực hiện Quyền thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Thanh tra Nhà nước quận có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và các Thanh tra viên.

- Số lượng và trình độ đội ngũ cán bộ của đơn vị:

+ Trước đây Thanh tra Nhà nước quận có biên chế 5 CB-CNV.

+ Hiện nay cơ quan Thanh tra Nhà nước quận biên chế có 8 CB-CNV.

Trong đó: 6/8 cán bộ, công nhân viên trình độ Đại học, 2/8 cán bộ, công nhân viên trình độ Trung cấp.

Thực hiện theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã ban hành Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 về thành lập Thanh tra quận Tân Bình, đồng thời bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cho:

- Ông Nguyễn Văn Trường: Chánh thanh tra

- Ông Phạm Xuân Ban: Phó Chánh thanh tra

- Bà Đinh Thị Tuyết: Phó Chánh thanh tra

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Thanh tra quận Tân Bình nằm trong hệ thống tổ chức Thanh tra Nhà nước, là cơ quan thuộc UBND Quận Tân Bình, có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND Quận Tân Bình. Thanh tra Quận Tân Bình chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND Quận và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh Tra TP về công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra.

Nhiệm vụ:

Thanh tra Quận Tân Bình có con dấu riêng để hoạt đông theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn công tác, tổ chức, nghiệp vụ thanh tra đối với UBND các phường trong Quận.

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, UBND các phường thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác thanh tra việc xét giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kiến nghị UBND Quận quyết định đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những kiến nghị, quyết định không đúng của UBND phường về công tác thanh tra.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của Trưởng phòng, ban hành chánh sự nghiệp, giám đốc công ty, xí nghiệp trực thuộc quận, chủ tịch UBND phường hoặc công việc do UBND Quận hoặc Chánh thanh tra Thành phố giao.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của các cơ quan cấp trên hoặc địa phương khác đóng tại Quận theo thẩm quyền quản lý của UBND Quận.

Yêu cầu Trưởng phòng ban, Chủ tịch UBND phường thanh tra hoặc phúc tra việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Kiến nghị Chủ tịch UBND Quận giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND phường, Trưởng phòng ban. Giải quyết khiếu nại - tố cáo mà Chủ tịch UBND phường, Trưởng phòng ban đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kiến nghị UBND Quận giải quyết những vấn đề về công tác tranh tra, trong trường hợp các kiến nghị không được chấp nhận thì có quyền bảo lưu và báo cáo Chánh thanh tra TP giải quyết.

III. THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

- Đạt bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố vào các năm: 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 và 1999.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 1995.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 17/12/2018)