Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Y tế

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
 
Trưởng phòng
Trần Thị Mai
ĐT: 54.341.523 - 0983910466
Thư điện tử: ttmai.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó trưởng phòng
Lê Thị Hoàng Oanh
ĐT: 54.341.524 - 0904.173.292
Thư điện tử: lthoanh.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó trưởng phòng
 
ĐT: 
DĐ:

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

- Phòng Y tế quận Tân Bình được thành lập theo Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 09 năm 2006.

- Phòng Y tế thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quy định.

- Nhân sự của Phòng Y tế hiện nay gồm 10 cán bộ, công chức. Cán bộ lãnh đạo gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1. Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận.

2. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

3. Tham mưu và trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, kế hoạch và các văn bản tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi thẩm quyền được Ủy ban nhân dân quận quy định trong lĩnh vực y tế.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

5. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

6. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức phường.

8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế.

10. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. THÀNH TÍCH:

Hơn 10 năm qua, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Phòng Y tế được Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng khen; Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Y tế, Ủy ban nhân quận Tân Bình tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)