Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Tài nguyên môi trường

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
danhpvp-1.jpg
 
Trưởng phòng
Trần Văn Tâm
ĐT: (028) 54087929
DĐ:0903.752.992
Phó trưởng phòng
Đỗ Thị Cẩm Tiên
ĐT: (028) 54087929
DĐ:0918.115.511
Phó trưởng phòng
 
DĐ:

 

CHƯƠNG I: VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn quận và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.
 
Điều 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sởø Tài nguyên và Môi trường thành phố.

CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có nhiệm vụ và quyền hạn như sau

3.1- Trình Ủy ban nhân dân quận các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường;

3.2- Trình Ủy ban nhân dân quận quy hoạch, kế hoạch về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch được xét duyệt;

3.3- Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân quận xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phường; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt :

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đai hằng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận và trình Ủy ban nhân dân quận xét duyệt; công bố và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Lập kế hoạch khai thác nguồn nước và khoáng sản trên địa bàn quận.

3.4- Trình Ủy ban nhân dân quận chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

3.5- Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận ;

3.6- Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo qui định của pháp luật ;

3.7- Trình Ủy ban nhân dân quận quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo các quy định của pháp luật ;

3.8- Quản lý và theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường ;

3.9- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính;

3.10- Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước ;

3.11- Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ (bao gồm tiến độ lập các loại bản đồ và dịch vụ đo đạc bản đồ), quản lý hoạt động kinh doanh khai thác tài nguyên nước trên địa bàn;

3.12- Bảo vệ môi trường; phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự ố môi trường, hậu quả thiên tai; báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ;

3.13- Quản lý vệ sinh đô thị, bao gồm quản lý hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác và xử lý chất thải rắn; quản lý các nghĩa trang và dịch vụ mai táng trên địa bàn theo phân cấp;

3.14- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận; thu thập, quản lý, lưu trữ  thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường ;

3.15- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc lập đường dây nóng, có tổ kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về tài nguyên và môi trường, sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

3.16- Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo qui định của pháp luật;

3.17- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt;

3.18- Báo cáo định kỳ háng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân quận và Sở Tài nguyên và Môi trường ;

3.19- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo đúng qui định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận ;

3.20- Được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ;

3.21- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo qui định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận ;

3.22- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao.

CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ

Điều 4. Biên chế của phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận quyết định trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước của quận được Ủy ban Nhân dân thành phố giao hàng năm.

Điều 5. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận do Trưởng phòng phụ trách và có từ 1 đến 2 Phó Trưởng phòng.

- Trưởng phòng là người chịu trách  nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận về toàn bộ công tác của phòng. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ do Sở Nội vụ thành phố quản lý.

- Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được Trưởng phòng ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi đi vắng.

- Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.  

- Kinh phí hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận, việc sử dụng con dấu Quốc huy của Ủy ban Nhân dân quận thực hiện theo cơ chế “một cửa một dấu”.

Điều 6. Các tổ của phòng Tài nguyên và Môi trường:

6.1- Tổ Tổng hợp – Pháp chế có nhiệm vụ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ liên quan đến công tác của các tổ chuyên môn. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và các thủ tục hành chính có liên quan.

6.2- Tổ giải quyết các thủ tục hành chính có nhiệm vụ giải quyết các hồ sơ về lĩnh vực đất đai: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất ; cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất ; đăng ký cập nhật biến động, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ.

6.3- Tổ môi trường có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về môi trường, giải quyết các hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, phòng chống, khắc phục suy thoái; ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai; giải quyết kịp thời các khiếu nại phản ánh các vấn đề “nóng” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn; ô nhiễm (do các hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gây ra). Giải quyết khiếu nại tố cáo về môi trường, tài nguyên nước; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về môi trường. Thu phí môi trường ; tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật và các qui định về bảo vệ môi trường ; quản lý vệ sinh đô thị (quản lý vệ sinh đường phố, công tác thu gom vận chuyển rác (rác sinh hoạt, rác y tế, rác công nghiếp), dịch vụ mai táng).

6.4- Tổ Quản lý nhà nước đất đai có nhiệm vụ thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính ; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ; quản lý hoạt động đo đạc bản đồ. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về đất đai.

CHƯƠNG IV: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận

7.1- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo hoặc trả lời chất vấn cho Hội đồng nhân dân quận hoặc Đại biểu Hội đồng nhân dân quận về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý và giải quyết của phòng Tài nguyên và Môi trường.

7.2- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ủy ban nhân dân quận về tình hình kết quả hoạt động của phòng; dự đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân quận triệu tập; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận đối với các lĩnh vực được phân công thực hiện.

Trường hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận có những điểm không còn phù hợp hoặc trái với quy định hiện hành của Nhà nước thì Trưởng phòng phải kịp thời báo cáo để Ủy ban nhân dân quận quyết định.

7.3- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo để Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của phòng.

Điều 8. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

8.1- Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở nhằm đảm bảo sự thống nhất về hoạt động của ngành; báo cáo kết quả hoạt động và chương trình, kế hoạch công tác cho Sở; dự các cuộc họp do Sở và các đơn vị trực thuộc Sở triệu tập.

8.2- Phòng Tài nguyên và Môi trường kịp thời báo cáo và đề xuất cho Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngành tại địa phương.

Điều 9. Đối với các cơ quan chuyên môn của quận:

9.1- Phòng Tài nguyên và Môi trường quan hệ với các cơ quan chuyên môn của quận trên nguyên tắc phối hợp công việc, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của quận và nhiệm vụ riêng của từng cơ quan.

9.2- Các văn bản quy phạm pháp luật do phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo trình Ủy ban nhân dân quận quyết định ban hành đều phải trao đổi với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan (trừ các quy phạm kỹ thuật ngành) và thông qua phòng Tư pháp thẩm định theo đúng quy định về trình tự .

9.3- Các vấn đề chủ trương, chính sách liên quan đến các phòng, ban chuyên môn quận, trước khi phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân quận phải có ý kiến của phòng, ban chuyên môn đó.

9.4- Đối với những vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường mà các phòng, ban chưa có sự nhất trí thì phòng Tài nguyên và Môi trường phải báo cáo đầy đủ các ý kiến đóng góp cùng với kiến nghị để Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết định.

Điều 10. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các Đoàn  thể:

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận  tham gia vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tích cực hưởng ứng các hoạt động nhằm tăng cường quản lý, khai thác và bảo vệ có hiệu quả tài nguyên và môi trường của địa phương; tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến với phòng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Điều 11. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

11.1- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường tại địa phương.

11.2- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ địa chính, môi trường phường nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này và xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Trưởng Phòng Nội vụ đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp ./.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/10/2019)