Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Tài chính Kế hoạch

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
Trưởng phòng
Bùi Chí Đễ
ĐT: 54.080.099
DĐ: 0913.731.241
Phó phòng
Lê Kim Thanh
ĐT: 54.341.538
DĐ: 097.541.2890​
Phó phòng
Trần Minh Vũ
ĐT: 5434.1538
DĐ: 0908.542.513​

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH

Phòng Tài chính-Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý Nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, giá, kế hoạch và đầu tư theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, bảo đảm đúng chủ trương, chính sách Nhà nước.

Qua 26 năm hình thành và phát triển, Phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo tóm tắt như sau.

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

- Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với việc xây dựng Chính quyền còn non trẻ để bảo vệ thành quả Cách mạng vừa mới giành thắng lợi, Ban Kinh tài quận Tân Bình ra đời. Ban Kinh tài quận hình thành từ tháng 5/1975 đến tháng 9/1975 được đổi tên là Phòng Tài chính quận Tân Bình.

- Phòng Tài chính quận lúc bấy giờ hoạt động với chức năng, nhiệm vụ chưa rõ nét lắm, chủ yếu tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận cấp phát kinh phí phục vụ cho xây dựng Chính quyền từ phường đến quận.

- Đến năm 1979, thực hiện chủ trương sắp xếp cơ quan, Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Tài chính–Thuế–Giá cả (3 phòng: Tài chính, Thuế, Giá cả sáp nhập lại).

- Đến năm 1985, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định thành lập lại Phòng Tài chính, Phòng Thuế, Tổ giá.

- Phòng Tài chính hoạt động đến tháng 11/1992, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định nhập bộ phận kế hoạch vào Phòng Tài chính thành Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Đến năm 1996, thực hiện Quyết định 442/QĐ-UB ngày 25/1/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quyết định đổi tên  Phòng Tài chính–Kế hoạch thành Phòng Tài chính–Kế hoạch và Đầu tư.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng Tài chánh Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận Tân Bình, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban Nhân dân Quận. Đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chánh Thành phố, Ban Vật Giá Thành phố, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố.

Phòng Tài chánh Kế hoạch và Đầu tư có chức năng giúp Ủy Ban Nhân Dân Quận quản lý Nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chánh, giá, kế hoạch và đầu tư theo thẩm quyền được Ủy Ban Nhân Dân thành phố phân cấp, bảo đảm đúng chủ trương, chính sách Nhà nước.

Phòng Tài chánh Kế hoạch và Đầu tư được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở chi nhánh Kho bạc Quận Tân Bình để hoạt động. Khi chuyển sang làm việc theo chế độ “một cửa một dấu” thì thực hiện quy định chung của Thành phố.

Nhiệm vụ:

Phòng Tài chánh Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ sau: Tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Văn hóa – Xã hội của Quận. Theo dõi, kiểm tra và tham mưu cho UBND Quận điều hành các cân đối lớn của Quận.

Đề xuất với Ủy Ban Nhân Dân Quận các kế hoạch, biện pháp thực hiện chế độ, chính sách tài chánh – giá trên địa bàn. Theo dõi thu và quản lý, giám sát chi tài chánh đối với các cơ quan hành chánh sự nghiệp, các đoàn thể, Ủy Ban Nhân Dân 15 phường theo đúng luật ngân sách, chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà Nước. Tổ chức bộ máy tài chánh - kế toán, kế hoạch – giá cả ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với Phòng Nội vụ Quận đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành.   

Cùng với các phòng ban chuyên môn khác phối hợp với Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước trong các doanh nghiệp giúp Ủy Ban Nhân Dân Quận trong việc đề xuất các phương án và biện pháp tổ chức lại sản xuất kinh doanh có hiệu qủa đối với các doanh nghiệp nhà nước Quận quản lý.

Tổ chức thông tin giá và báo cáo giá cả thị trường phục vụ yêu cầu quản lý của Ủy Ban Nhân Dân  Quận. Quản lý giá các tài sản thuộc phạm vi quản lý của Ủy Ban Nhân Dân Quận.

* Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Trước ngày 31/12/2001, Phòng Tài chính–Kế hoạch và Đầu tư  biên chế gồm 21 cán bộ, công nhân viên trong đó có 13 nữ, 8 nam.
 
- Cơ cấu tổ chức gồm: 1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng, 5 tổ nghiệp vụ (Tổ Ngân sách kế hoạch, Hành chính văn xã, Quản lý xây dựng cơ bản, Quản lý công sản-giá, Hành chính quản trị).
 
- Về nghiệp vụ–chuyên môn: có 10 cán bộ, công nhân viên có trình độ đại học, 9 cán bộ, công nhân viên có trình độ trung cấp nghiệp vụ.

II. THÀNH TÍCH CÁC NĂM:

- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố vào năm 1998.
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố: 1999, 2001.
- Cờ đơn vị tiên tiến 10 năm liền của Sở Tài chính–Vật giá- thành phố.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)