Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Tài chính Kế hoạch

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
Trưởng phòng
Trần Minh Vũ
ĐT: 5434.1538 - 
Thư điện tử:
tmvu.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó phòng
Lê Kim Thanh
ĐT: 54.341.538 - 097.541.2890​
Thư điện tử:
lkthanh.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó phòng
Bùi Anh Kiệt
ĐT: 54.341.538 - 
Thư điện tử:
bakiet.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH

Phòng Tài chính-Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý Nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, giá, kế hoạch và đầu tư theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, bảo đảm đúng chủ trương, chính sách Nhà nước.

Qua 26 năm hình thành và phát triển, Phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo tóm tắt như sau.

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

- Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với việc xây dựng Chính quyền còn non trẻ để bảo vệ thành quả Cách mạng vừa mới giành thắng lợi, Ban Kinh tài quận Tân Bình ra đời. Ban Kinh tài quận hình thành từ tháng 5/1975 đến tháng 9/1975 được đổi tên là Phòng Tài chính quận Tân Bình.

- Phòng Tài chính quận lúc bấy giờ hoạt động với chức năng, nhiệm vụ chưa rõ nét lắm, chủ yếu tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận cấp phát kinh phí phục vụ cho xây dựng Chính quyền từ phường đến quận.

- Đến năm 1979, thực hiện chủ trương sắp xếp cơ quan, Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Tài chính–Thuế–Giá cả (3 phòng: Tài chính, Thuế, Giá cả sáp nhập lại).

- Đến năm 1985, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định thành lập lại Phòng Tài chính, Phòng Thuế, Tổ giá.

- Phòng Tài chính hoạt động đến tháng 11/1992, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định nhập bộ phận kế hoạch vào Phòng Tài chính thành Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Đến năm 1996, thực hiện Quyết định 442/QĐ-UB ngày 25/1/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quyết định đổi tên  Phòng Tài chính–Kế hoạch thành Phòng Tài chính–Kế hoạch và Đầu tư.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

*Chức năng:

Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.
*Nhiệm vụ và quyền hạn:
Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận:
a) Ban hành các quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.
b) Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của quận; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận, phù hợp với quy hoạch thành phố đã phê duyệt.
c) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư; hoặc tham mưu chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, cơ chế, các quy hoạch, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp quận và tổng hợp dự toán ngân sách phường, phương án phân bổ ngân sách quận trình Ủy ban nhân dân quận; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân quận; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.
5. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân quận dự toán ngân sách quận theo hướng dẫn của Sở Tài chính.
6. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền phường, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc quận.
7. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn quận; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư phường.
8. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do quận quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách quận và quyết toán thu, chi ngân sách phường) báo cáo Ủy ban nhân dân quận để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.
Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận quản lý.
9. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:
a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn quận;
c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo 
yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố;
d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn cán bộ, công chức làm công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư, giám sát cộng đồng phường và các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của quận.
12. Định giá tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.
15. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
16. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
18. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định.
19. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
tài chính, kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

* Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Trước ngày 31/12/2001, Phòng Tài chính–Kế hoạch và Đầu tư  biên chế gồm 21 cán bộ, công nhân viên trong đó có 13 nữ, 8 nam.
 
- Cơ cấu tổ chức gồm: 1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng, 5 tổ nghiệp vụ (Tổ Ngân sách kế hoạch, Hành chính văn xã, Quản lý xây dựng cơ bản, Quản lý công sản-giá, Hành chính quản trị).
 
- Về nghiệp vụ–chuyên môn: có 10 cán bộ, công nhân viên có trình độ đại học, 9 cán bộ, công nhân viên có trình độ trung cấp nghiệp vụ.

II. THÀNH TÍCH CÁC NĂM:

- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố vào năm 1998.
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố: 1999, 2001.
- Cờ đơn vị tiên tiến 10 năm liền của Sở Tài chính–Vật giá- thành phố.

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 28/01/2023)