Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Nội vụ Quận Tân Bình

PHÒNG NỘI VỤ QUẬN TÂN BÌNH

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg 
 
danhpvp-1.jpg 
 
NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg 
 
Trưởng phòng
Nguyễn Tùng Khương
ĐT: 54.341.498 - 090.814.5859
Thư điện tử: ngtkhuong.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó phòng
Thân Quốc Vinh
ĐT: 54.341.498 - 0913.677.191
Thư điện tử: tqvinh.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó phòng
Nguyễn Thị Điệp
ĐT: 54.341.498 - 090.817.7593
Thư điện tử: ntdiep.tanbinh@tphcm.gov.vn


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG NỘI VỤ QUẬN TÂN BÌNH

Sau khi hoà bình lập lại trên toàn đất nước, ban đầu chưa hình thành riêng bộ phận tổ chức chính quyền, hầu hết lĩnh vực tổ chức nhân sự do Ban Tổ chức Quận ủy đảm nhiệm.

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Đến tháng 11/1977, hình thành phòng Tổ chức tham mưu giúp việc Ủy ban nhân dân quận về công tác tổ chức. Tháng 01/1979, chuyển thành Tổ Tổ chức cán bộ nằm trong Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

Tháng 5/1981, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định 77/QĐ-UB chuyển Tổ Tổ chức cán bộ thành Phòng Tổ chức chính quyền cho đến nay.

Phòng Tổ chức Chính quyền quận thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quy định.

Nhân sự của phòng Tổ chức Chính quyền được định biên từ ngày thành lập đến nay có từ 6 đến 9 người. Cán bộ lãnh đạo gồm 1 trưởng, 1 đến 2 phó và cũng do nhu cầu sắp xếp, bố trí cán bộ suốt quá trình tổ chức và hoạt động của phòng Tổ chức Chính quyền bổ sung thay đổi 7 Trưởng phòng, 6 Phó phòng.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức Chính quyền đã được Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tặng nhiều bằng khen và giấy khen đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. CHỨC NĂNG VÀ  NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng Nội vụ Quận có chức năng giúp UBND Quận thống nhất quản lý công tác tổ chức nhà nước, công chức viên chức, biên chế, quỹ tiền lương theo đúng chính sách, pháp luật, các quy định của nhà nước và UBND Thành  phố. Phòng Nội vụ Quận được nhà nước cấp kinh phí hoạt động, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Khi chuyển sang làm việc chế độ “mộ cửa, một dấu” thì thực hiện theo quy định chung của Thành phố.

Nhiệm vụ:

Phòng Nội vụ Quận có nhiệm vụ giúp UBND Quận tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước các mặt công tác tổ chức nhà nước, công chức viên chức, biên chế, qũy tiền lương hành chánh sự nghiệp thuộc Quận và Phường như sau:

1.Về công tác xây dựng củng cố bộ máy chính quyền:

a. Giúp UBND Quận tổ chức và hướng dẫn UBND Phường thực hiện các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp và UBND Quận, Phường theo quy định.

b. Xây dựng củng cố và kiện toàn chính quyền: Giúp UBND Quận nghiên cứu cụ thể hoá các quy định về chế độ công tác quy chế về lề lối làm việc, phân công, phân nhiệm cho từng thành viên UBND Quận, Phường.

Phối hợp với Phòng ban liên quan có kế hoạch tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng cho Đại biểu HĐND và UBND cùng cấp và cán bộ chính quyền cơ sơ về Luật tổ chức HĐND và UBND, pháp lệnh về nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND, những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, kinh tế và phát luật.

Hướng dẫn thể thức, thủ tục thi hành kỷ luật đối với cán bộ dân cư bầu cử ở địa phương theo Luật định.

Phối hợp với các tổ chức liên quan giúp UBND Quận quản lý công tác địa giới hành chánh phù hợp với quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng củng cố an ninh quốc phòng của Quận theo đúng nguyên tắc và quy định của nhà nước. Trong đó gồm các việc: nghiên cứu xây dựng các phương án phân vạch điều chỉnh địa giới hành chánh, tách, nhập, lập mới Phường. Lập hồ sơ thủ tục trình duyệt, tổ chức thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chánh sau khi đã có quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế:

Theo dõi tổng hợp, báo cáo và đề xuất kiến nghị với UBND Quận những vấn đề cần thiết trong việc thực hiện những quy định của UBND Thành phố về phân công quản lý cho UBND Quận đối với công tác tổ chức bộ máy, biên chế về công chức viên chức của Phòng ban, Tổ công tác các đơn vị SX – KD, sự nghiệp thuộc UBND Quận và Phường. Nghiên cứu hướng dẫn UBND Phường tổ chức bố trí và sử dụng cán bộ chuyên trách về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của UBND Quận và UBND Thành phố.

Nghiên cứu xem xét các đề án của Phòng ban, Tổ công tác thuộc UBND Quận hoặc chủ trì xây dựng đề án theo yêu cầu UBND Quận về tổ chức bộ máy như thành lập mới, sáp nhập, giải thể, thay đổi, bổ sung nhiệm vụ hoặc phương thức hoạt động, tiếp nhận, chuyển giao tổ chức với các Sở  Ngành Thành phố, đề xuất ý kiến và dự thảo văn bản trình UBND Quận quyết định hoặc trình UBND Thành phố xem xét quyết định (theo phân công).

Căn cứ vào các quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị hành chánh sự nghiệp thuộc Quận do UBND Quận hoặc UBND Thành phố ban hành, hướng dẫn việc xây dựng và nghiên cứu, giúp UBND Quận phê duyệt các nội quy hoạt động, phân công phân nhiệm chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức viên chức trong nội bộ từng cơ quan đơn vị và theo dõi việc thực hiện.

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp và cân đối kế hoạch biên chế quỹ tiền lương khu vực hành chánh sự nghiệp báo cáo UBND Thành phố xét duyệt và trình UBND Quận đưa vào kế hoạch kinh tế - xã hội của Quận hàng năm. Hướng dẫn Phường lập kế hoạch số lượng cán bộ nhân viên chuyên trách và quỹ tiền lương tổng hợp trình UBND Quận xét duyệt và gởi cho Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố giải quyết.

Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và quỹ tiền lương khu vực hành chánh sự nghiệp của Quận đã được UBND Thành phố giao hàng năm, lập kế hoạch phân bổ cụ thể cho các Phòng ban, Tổ công tác và các đơn vị sự nghiệp trình Chủ Tịch UBND Quận xem xét quyết định và hướng dẫn áp dụng các định mức biên chế hành chánh sự nghiệp do UBND Thành phố quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tổ chức bộ máy và yêu cầu nhân sự của mỗi cơ quan đơn vị hành chánh sự nghiệp của Quận.

3. Về công tác cán bộ:

Thường xuyên theo dõi cập nhật, tổng hợp tình hình đội ngũ công chức viên chức nhà nước thuộc Quận quản lý để phục vụ yêu cầu công tác cán bộ của Quận theo phân cấp, cụ thể.

Lập các thủ tục để trình UBND Quận ký các quyết định hoặc đề nghị ở trên giải quyết về cán bộ như:  tiếp nhận , điều động, thuyên chuyển, nâng bậc lương hàng năm, điều chỉnh ngạch bậc lương, thi tuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, nghỉ hưu, kỷ luật .. đối với công chức viên chức theo phân cấp quản  lý cán bộ của UBND Thành phố.

Căn cứ vào sự phân công của UBND Quận, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra việc thi hành các chính sách chế độ đối với công chức viên chức nhà nước và các bộ Phường, kịp thời phát hiện đề xuất những biện pháp giải quyết những vấn mắc, sai sót, chưa hợp lý trong quá trình thực hiện.

Hướng dẫn các Phòng ban, Tổ công tác các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị SX – KD và đề xuất UBND Quận bố trí đội ngũ cán bộ theo chức danh, tiêu chuẩn của nhà nước ban hành, điều động cán bộ nhân viên từ nơi thừa sang nơi thiếu , huy động cán bộ  phục vụ các yêu cầu công tác đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Quận.

Hướng dẫn các Phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, kể cả các đơn vị SX-KD ( có phối hợp với Phòng LĐ-TBXH Quận) trực thuộc UBND Quận lập kế hoạch nhu cầu sử dụng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ hàng năm, tổng hợp trình Chủ tịch UBND Quận xét duyệt và báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Nghiên cứu giải quyết các đơn thư khiếu nại, các đề nghị về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng TCCQ Quận.

4. Công tác tuyển sinh đào tạo cán bộ:

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ của Quận và cán bộ chuyên trách Phường và tổ chức thực hiện kế hoạch này khi đã được UBND Quận duyệt.

5. Một số công tác khác:

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ làm công tác tổ chức của các cơ quan đơn vị hành chánh sự nghiệp và SX – KD của Quận, cán bộ của Phòng về các mặt công tác do Phòng phụ trách theo phân công của UBND Quận.

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê của nhà nước và làm báo cáo công tác chuyên môn của Phòng theo từng thời kỳ hành năm như sơ kết, tổng kết tình hình các mặt công tác của Phòng cho UBND Quận và Ban Nội vụ Thành Phố theo quy định.

Quản lý cán bộ, quản lý tài sản, công văn giấy tờ hồ sơ hưu trí của Phòng theo đúng nguyên tắc, thể lệ, chế độ quy định của nhà nước.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)