Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

 
Trưởng phòng
Lê Thị Ánh Thủy
ĐT: 028.54.34.1518
Thư điện tử: ltathuy.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó trưởng phòng

ĐT: 028.54.34.15.19 - 028.54.34.15.18
Thư điện tử: .tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó trưởng phòng
Trần Đức Tài
ĐT: 
Thư điện tử: tdtai.tanbinh@tphcm.gov.vn
 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH XÃ HỘI QUẬN TÂN BÌNH

Phòng Lao động - Thương binh xã hội tiền thân từ Phòng Thương binh và phòng lao động sáp nhập lại để hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Quá trình hình thành và phát triển của phòng Lao động-Thương binh xã hội tóm tắt như sau:

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH XÃ HỘI:

1. Phòng Thương binh – xã hội:

Hình thành vào thời điểm tháng 10 năm 1975 với tổ chức nhân sự khoảng 7-8 người, đa phần là cán bộ kháng chiến, còn lại một số nhân viên tham gia sau 30/4/75. Trình độ văn hoá cán bộ thời điểm này đa phần là cấp 2, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chỉ ở mức sơ cấp, chức năng nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện chính sách có công và sau đó thêm nhiệm vụ là bảo trợ xã hội.

Hoạt động đến năm 1979 theo chủ trương chung về cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Ủy ban nhân dân quận, phòng Thương binh–xã hội được chuyển thành Tổ Thương binh xã hội thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân quận. Năm 1985, Tổ Thương binh xã hội tách ra trở lại thành phòng Thương binh–xã hội và hoạt động cũng với chức năng nhiệm vụ trên đến tháng 5/1988 sáp nhập trở lại thành Phòng Lao động-Thương binh xã hội.

2. Phòng Lao động:

Hình thành vào thời điểm tháng 1 năm 1976 với tổ chức bộ máy nhân sự 7 người, trong đó có một cán bộ kháng chiến tập kết về làm trưởng phòng, còn lại đều là nhân viên tham gia sau 30/4/1975. Cán bộ công nhân viên có trình độ văn hoá phần lớn là cấp III, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chỉ ở mức sơ cấp, chức năng nhiệm vụ chủ yếu là quản lý lao động, thống kê lao động và giải quyết việc làm.

Phòng Lao động hoạt động đến năm 1979 chấp hành theo chủ trương chung về cơ cấu tổ chức bộ máy mới, phòng Lao động sáp nhập với Ban Kế hoạch thành Tổ Lao động thuộc Ban Kế hoạch quận. Đến năm 1985, Tổ Lao động tách trở lại thành phòng Lao động hoạt động độc lập. Phòng Lao động hoạt động đến  tháng 5 năm 1988 sáp nhập với phòng Thương binh xã hội thành phòng Lao động–Thương binh và xã hội hoạt động cho đến nay.

3. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội:

Phòng Lao động–Thương binh và xã hội sáp nhập từ phòng Lao động và phòng Thương binh–xã hội theo quyết định số 137/QĐ-UB ngày 06/05/1988 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Tổng số cán bộ-công nhân viên có 15 người, trình độ văn hóa tất cả đều tốt nghiệp cấp III, trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 10 Đại học, chính trị cao cấp 4, trung và sơ cấp 3.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận, hoạt động theo cơ chế ‘một cửa, một dấu”, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban Nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vị Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phụ trách.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận có chức năng giúp Ủy ban Nhân dân quận thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo đúng chính sách, luật pháp, các quy định của Nhà nước và của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Nhiệm vụ:

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác lao động, thương binh và xã hội, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và chủ trì việc thực hiện pháp luật, chính sách lao động, thương binh và xã hội.

Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật, chính sách lao động, thương binh và xã hội.

Thực hiện công tác quản lý lao động tiền lương, công tác chăm lo chính sách có công, bảo trợ xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo và việc làm, công tác dạy nghề và phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội theo quyền hạn được phân cấp.

Quản lý tổ chức cán bộ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện thông tin báo cáo sơ  kết, tổng kết công tác lao động, thương binh và xã hội và phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ cấp cứu trợ xã hội.  

- Cơ cấu và tổ chức bộ máy đơn vị được chia ra làm 4 Tổ:
 
* Tổ chính sách có công – bảo trợ xã hội.
* Tổ lao động tiền lương và việc làm.
* Tổ xóa đói, giảm nghèo.
* Tổ kế toán tài vụ.

III. THÀNH TÍCH:

Các năm qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của quận. Với những việc làm trên, ngày 12/10/1995, cán bộ-công nhân viên phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận Tân Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II “Vì đã có thành tích xuất sắc công tác từ năm 1990-1995 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)