Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng Kinh tế Quận Tân Bình

danhpvp-1.jpg
Trưởng phòng
Nguyễn Văn Minh
ĐT: 54.341.535 - 54.341.536
DĐ: 0918.224.417
Thư điện tử: nvminh.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó phòng
Trần Trung Hiếu
ĐT: 54.341.535 - 54.341.536
DĐ: 0918166287
Thư điện tử: tthieu.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó phòng
Trần Văn Khánh
ĐT: 54.341.535 - 54.341.536
DĐ:090 6699 321
Thư điện tử: tvkhanh.tanbinh@tphcm.gov.vn
 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG KINH TẾ QUẬN TÂN BÌNH – QUA CÁC THỜI KỲ

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Vào năm 1975, việc quản lý các hoạt động kinh tế tại địa bàn quận được phân chia cho 2 cơ quan: Phòng Công nghiệp, Phòng Thương nghiệp.

1. Phòng Thương Nghiệp:

Sau ngày 30/04/1975, mạng lưới thương nghiệp Xã hội chủ nghĩa hình thành và đi vào hoạt động, bên cạnh đó công tác quản lý Nhà nước đi vào quản lý. Đội Quản lý thị trường của quận được thành lập và trực thuộc Phòng Thương nghiệp.

Phòng Thương nghiệp hoạt động từ năm 1975 đến cuối năm 1992 sáp nhập với Phòng Công nghiệp gọi là Phòng Công Thương nghiệp. Biên chế Phòng Thương nghiệp khoảng 15 người (không kể Đội Quản lý thị trường trực thuộc).

2. Phòng Công Nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Phòng Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được thành lập năm 1976, có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong sự điều hành, hướng dẫn quản lý Nhà nước về Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp với 2 hình thức quốc doanh và hợp tác xã

Đến năm 1979, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thành lập thêm Liên Hiệp Hợp tác xã tiểu công nghiệp-thủ công nghiệp để quản lý hoạt động của các hợp tác xã và hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp cá thể. Chủ nhiệm Liên Hiệp Hợp tác xã tiểu công nghiệp-thủ công nghiệp do Trưởng phòng Công nghiệp–tiểu thủ công nghiệp kiêm nhiệm. Liên hiệp hợp rác xã tiểu công nghiệp-thủ công nghiệp hoạt động cho đến tháng 3/1989 giải thể.

Phòng Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp hoạt động từ năm 1986 đến cuối năm 1992, hai Phòng Công nghiệp và Thương nghiệp của quận được sáp nhập theo Quyết định số 87/QĐ-UB ngày 18/11/1992 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình với tên mới là Phòng Công Thương nghiệp quận.

Đến năm 1995, Phòng Công Thương Nghiệp được đổi tên thành Phòng Kinh tế với chức năng và nhiệm vụ không thay đổi và hoạt động cho đến nay.

Phòng Công Thương nghiệp lúc đầu là 23 người, qua các đợt tinh giảm biên chế tổng số cán bộ công chức của Phòng Kinh tế hiện chỉ còn 15 người.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng Kinh tế Quận Tân Bình là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Quận Tân Bình, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND Quận,  đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ theo ngành của các Sở: Công nghiệp, Thương mại, Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
Phòng Kinh tế có chức năng giúp UBND Quận Tân Bình quản lý nhà nước về mọi mặt hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp, TTCN, Thương mại, Du Lịch, Nông nghiệp, đối với tất cả các thành phần kinh tế trong phạm vi quận.

Phòng Kinh tế có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Quận Tân Bình để hoạt động. Khi chuyển sang làm việc theo chế độ ‘một cửa, một  dấu” thì thực hiện theo quy định chung của Thành phố.

Nhiệm vụ:

Giúp UBND Quận Tân Bình quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất ngành công nghiệp (kể cả điện lực), tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh thương mại – Du lịch của Quận, phù hợp với qui hoạch, kế hoạch của Thành phố, đồng thời giúp UBND Quận chỉ đạo và quản lý việc thực hiện qui hoạch, kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt. Giúp UBND Quận Tân Bình quản lý hành chính nhà nước đối với các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần trên các lĩnh vực SX – KD, Thương mại, Dịch vụ Du lịch theo phân cấp quản lý của Thành phố.

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh (theo Nghị Định 66) theo quy trình cấp phép của UBND Quận và đối với các hồ sơ ĐKKD thuộc doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo phân cấp của Thành phố. Cụ thể Phòng Kinh tế đề xuất ý kiến trình UBND Quận trong các trường hợp sau:

a. Cấp giấy phép kinh doanh hoặc giải thể các HTX, Tổ SX, TTCN ( trừ HTX mua bán và cá nhân  nhóm kinh doanh ( theo Nghị định 66/CP) sau khi hồ sơ được UBND Phường thuận xét duyệt.

b. Thỏa thuận về địa điểm - mặt bằng, việc cấp phép thành lập mới, mở rộng qui mô kinh doanh đối với Doanh Nghiệp Tư Nhân – Cty ngoài quốc doanh trên cơ sở qui hoạch các ngành kinh tế, kỹ thuật của Quận.

Giúp UBND Quận và các Sở chuyên ngành qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Kinh tế ( trên cơ sở phối hợp với phòng TCCQ Quận). Kiện toàn bộ phận quản lý kinh tế từ Quận đến cơ sở, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách kinh tế ở các phường.

Chịu sự hướng dẫn và quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở quản lý ngành ( Công Nghiệp, Thương Mại, Du Lịch, Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ) và các ngành kinh tế, kỹ thuật có liên quan của Thành phố. Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế cụ thể hóa công tác chuyên ngành để hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước, các quyết định, chỉ thị của UBND Thành phố đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh thương mại, du lịch thuộc Quận quản lý.

Phối hợp các đơn vị, các ngành thuộc Quận quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan đến công tác chuyên môn của ngành kinh tế.

III. CÁC THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG:

Cùng với sự phát triển kinh tế tại quận và với nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, ngành Kinh tế quận Tân Bình trong các năm qua đã được  nhiều các cấp Trung Ương và Thành phố khen thưởng trong đó có cả huân chương lao động hạng 3 của Hội đồng Nhà nước (năm 1993).

Riêng từ khi đổi tên thành Phòng Kinh Tế đến nay, Phòng Kinh Tế Tân Bình tiếp tục được các cấp lãnh đạo khen thưởng:

- Năm 1995: Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của UBND  thành Phố.
- Năm 1996–97: Giấy khen của Sở Công Nghiệp và Sở Thương Mại TP
- Năm 1998: Bằng khen của Bộ công nghiệp.
- Năm 1999: Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố
- Năm 2000–2001: được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố.

Riêng năm 2001, còn được Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Trung ương khen thưởng.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)