Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Phòng giáo dục Quận Tân Bình

NguyenThiLieu-BT-CTP5.jpg
danhpvp-1.jpg
Trưởng phòng
Trần Khắc Huy
ĐT: 22.448.270 - 0909.132.345
Thư điện tử: tkhuy.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó phòng
Phan Văn Quang
ĐT:39.490.833 - 0919.786.316
Thư điện tử: pvquang.tanbinh@tphcm.gov.vn
Phó phòng
Nguyễn Thị Thanh Xuân
ĐT:39.490.833 - 0908752276
Thư điện tử: nttxuan.tanbinh@tphcm.gov.vn
 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, TÁCH NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN  PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN BÌNH

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ  PHÁT TRIỂN:

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975) cùng với các tổ chức của chính quyền cách mạng, Phòng Giáo dục quận Tân Bình đã được thành lập là một bộ phận của Ủy ban nhân dân cách mạng quận: (từ tháng 5/1975 đến tháng 4/1979)

- Ngày 10/4/1979: Phòng Giáo dục được hợp nhất với Phòng Bảo vệ Bà Mẹ Trẻ em thành Ban giáo dục Nhà trẻ quận cho đến năm 1985.

- Từ năm 1985 đến 1995: đổi tên là Phòng Giáo dục

- Ngày 14/2/1995: Ủy ban nhân dân Tân Bình có quyết định số 14/QĐ - UB đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục Đạo tạo quận Tân Bình .  

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng Giáo dục – Đào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Quận Tân Bình, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND Quận, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo Dục và Đào tạo Thành phố.

Phòng Giáo Dục – Đào tạo có chức năng quản lý đối với toàn bộ hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo thẩm quyền được UBND Thành phố phân cấp.

Phòng Giáo Dục – Đào tạo có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc quận để hoạt động. Khi chuyển sang làm việc theo chế động “ một cửa, một dấu” thì thực hiện theo quy định chung của Thành phố.

Nhiệm vụ:

Giúp UBND quận tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các mặt công tác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc địa bàn Quận theo phạm vi được Thành phố phân cấp.

Căn cứ quy hoạch tổng thể của quận và phương hướng phát triển ngành giáo dục – đào tạo của Thành phố tham mưu cho UBND quận quy hoạch xây dựng và phát triển ngành trên địa bàn, đồng thời, giúp UBND quận cụ thể hóa chương trình, mục tiêu, kế hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các quy định, quy chế về chuyên môn nghiệp vụ và các mặt công tác chuyên môn khác của Sở Giáo Dục – Đào tạo.

II. THÀNH TÍCH:

1. Biên chế:

Phòng Giáo dục-đào tạo hiện nay có 18 cán bộ-công nhân viên, trong đó 12/18 có trình độ Cao Đẳng, Đại học và được sắp xếp thành các Tổ chuyên môn để theo dõi quản lý.

2. Thành tích:

- Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố: năm học 1994-1995, 1996-1997, 2000-2001.

- Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố: năm học 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000.

- Bằng khen của Bộ Văn hóa thông tin: năm học 1995-1996.

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 28/01/2023)