Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Chi Cục thuế Quận Tân Bình

Chi cục thuế quận Tân Bình có trụ sở đặt tại 450 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế được thực hiện theo Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

Theo đó, Chi cục thuế Tân Bình là tổ chức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước ( sau đây gọi chung là thuế).
Chi cục thuết hực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo qui định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như: Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản qui phạm pháp luật về thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn; Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hằng năm được giao; tổng hợp phân tích đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ qản lý thuế đối với ngưới nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục thuế; đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xóa nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của ngành; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước; Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục thuế; Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật; Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo qui định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan…

Về cơ cấu tổ chức, Chi cục thuế quận Tân Bình có 22 Đội trực thuộc gồm: 7 Đội kiểm tra, 1 Đội quản lý thuế thu nhập cá nhân, 5 Đội thuế liên Phường – Chợ, 1 Đội trước bạ và thu khác và 8 Đội gián tiếp. Tổng số cán bộ, công chức là 273 người, trong đó trình độ Thạc sỹ là 4 người, đại học là 213 người, cao đẳng 11 người, trung cấp là 37 người.

Tại Chi cục thuế có Đảng bộ gồm 76 Đảng viên, có tổ chức Công đoàn, có chi đoàn thanh niên.

Ban Lạnh đạo Chi cục thuế có 5 đồng chí, gồm Chi cục trưởng và 4 Phó Chi cục trưởng, cụ thể:

- Chi cục trưởng là ông Nguyễn Ngà (Huân chương Lao động Hạng III)  

- Các Phó Chi cục trưởng gồm:

  • Ông Lê Phú Tuyến, Bí thư Đảng ủy;
  • Ông Trần Quang Sanh;
  • Bà Lê thị Hồng;
  • Bà Trần thị Thu Hà.

Là một trong những đơn vị có số thu cao thuộc hệ thống ngành Thuế thành phố Hồ Chí Minh; trong nhiều năm liền Chi cục thuế luôn được Bộ Tài Chính công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được cấp trên khen tặng nhiều giấy khen, bằng khen, Cờ thi đua, Huân chương Lao động và các danh hiệu khen cao. Riêng năm 2011, Chi cục thuế Quận Tân Bình đã quản lý thu ngân sách Nhà nước đượchơn 1.885 tỷ đồng, đạt 107,75% so với dự toán pháp lệnh năm 2011, tăng 20,73% so với cùng kỳ năm 2010, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua năm 2011, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng III( lần thứ 2) do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)