Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Tân Bình

 

Giám đốc
Trịnh Công Hầu
ĐT: 028.54.080.806
DĐ: 0903.801.369
Phó Giám đốc
Lê Quang Long
ĐT: 028.54.080.801
DĐ: 0903.707.404

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình được thành lập năm 1995, theo Quyết định số 7599/QĐ-UB-NCVX ngày 06 tháng 11 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển 4 Ban quản lý công trình của quận Tân Bình (gồm Ban quản lý công trình Văn hóa Thể thao, Ban quản lý công trình Kênh Nhiêu Lộc, Ban quản lý công trình xây dựng cầu đường, Ban quản lý công trình Xây dựng dân dụng) thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình. 
Ngày 08/7/2009, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi cơ cấu giao về cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quản lý và được đổi tên thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.
Đến ngày 01/4/2019, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình được Ủy ban nhân dân  quận Tân Bình tổ chức lại đổi tên thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày Ngày 01 tháng 4 năm 2019 của UBND quận Tân Bình.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
* Chức năng:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình là đơn vị sự nghiệp công lập, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.
* Nhiệm vụ:
Trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án do Ủy ban nhân dân quận làm chủ đầu tư hoặc chủ quản chủ đầu tư; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngành chức năng đối với các hoạt động liên quan.
Là chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư ký kết hợp đồng kinh tế trong xây dựng cơ bản để thực hiện việc xây dựng các công trình do nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp hoặc nguồn vốn ngoài ngân sách do cấp trên chỉ đạo, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, lập và trình thẩm định dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành và quyết toán công trình bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật.
* Cơ cấu tổ chức bộ máy: 
- Ban Giám đốc: 02 người
+ Đ/c Trịnh Công Hầu -  Giám đốc phụ trách khối xây dựng cầu đường.
+ Đ/c Lê Quang Long - Phó Giám đốc phụ trách khối dân dụng
- Tổ chuyên môn, gồm: 
+ Tổ Hành chính; 
+ Tổ Kế toán; 
+ Tổ Quản lý công trình xây dựng dân dụng; 
+ Tổ Quản lý công trình xây dựng cầu đường.
III. THÀNH TÍCH và KHEN THƯỞNG
Được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận và sự hỗ trợ công tác tích cực của các ban ngành, đoàn thể,  liên tục từ năm 1996 đến nay tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, công chức đơn vị đã đồng tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đơn vị đã được khen thưởng :
Năm 1996: Tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND Thành phố
Năm 1997: Tập thể Lao động tiên tiến - Giấy khen của UBND quận Tân Bình
Năm 1998 : Tập thể có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác-Bằng khen của UBND thành phố
Năm 1999: Tập thể Lao động xuất sắc - Cờ Thi đua của UBND Thành phố
Năm 1997-2000: Tập thể có nhiều thành tích trong công tác từ năm 1997 đến năm 2000 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1208/TTg ngày 22/8/2001)
Năm 2000: Tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và công tác- Bằng khen của UBND Thành phố 
Năm 2001: Tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 024/QĐUB ngày 16/01/2002)
Năm 2002: Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – Bằng khen của UBND Thành phố (Quyết định số 353/QĐUB ngày 20/01/2003)
Năm 2003: * Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – Bằng khen của UBND quận Tân Bình (Quyết định số 54/QĐUB ngày 07/01/2004)
          * Đơn vị lao động giỏi - Bằng khen của UBND quận Tân Bình (Quyết định số 768/QĐ/KT ngày 29/12/2003)
Năm 2005: Đơn vị lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND quận Quận Tân Bình(Quyết định số 2858/QĐ-KT ngày 23/12/2005)
Năm 2009: Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND Thành phố(Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 25/01/2010)
Năm 2010: * Tập thể có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc 2 năm liên tục (2009-2010) - Bằng khen của UBND Thành phố (Quyết định số 343/QĐUB ngày 21/01/2011)
          * Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND Thành phố (Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 21/01/2011)
Năm 2011: * Đơn vị có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (33QĐ/TTg ngày 05/1/2013)
          * Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 11/01/2012)
Năm 2012: * Tập thể có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc 2 năm liên tục (2011-2012) - Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/01/2013)
          * Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 19/01/2013)
Năm 2013: Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014)
Năm 2014: * Tập thể có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc 2 năm liên tục (2013-2014) - Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 28/01/2015)
          * Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 28/01/2015)
Năm 2015: Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 03/3/2016)
Năm 2016: * Tập thể có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc 2 năm liên tục (2015-2016) - Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 147/QĐUB ngày 13/01/2017)
          * Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND thành phố(Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 13/01/2017)
          * Đ/c Trịnh Công Hầu - Giám đốc - vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2017: Tập thể Lao động xuất sắc - Bằng khen của UBND Thành phố (Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 30/01/2018)
Năm 2018: * Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND Thành phố (Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)
          * Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 - Cờ thi đua UBND Thành phố (Quyết định số 2161/QĐ-UBND, 22/5/2019)
Năm 2019: * Tập thể có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc 2 năm liên tục (2018-2019) - Bằng khen của UBND thành phố (Quyết định số 592/QĐ-KT, ngày 21/02/2020)
          * Tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, dẫn đầu cụm, khối thi đua– Cờ thi đua của UBND Thành phố (Quyết định số 2125/QĐ-UBND, ngày 10/6/2020)
          * Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND Thành phố (Quyết định số 591/QĐ-KT, ngày 21/02/2020)
          * Tập thể đơn vị vinh dự nhận Huân chương lao động hạng 3 – Huân chương của Chủ tịch nước (Quyết định số 2287/QĐ-CTN ngày 24/12/2020)
Năm 2020: * Tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, dẫn đầu cụm, khối thi đua– Cờ thi đua của UBND Thành Phố.
          * Tập thể Lao động xuất sắc – Bằng khen của UBND Thành phố (Quyết định số 1292/QĐ-KT, ngày 15/4/2021)

Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 28/01/2023)