Giới thiệu Quận Tân Bình
Tân Bình là một quận trong 24 Quận/ Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quay lại

Ban Chỉ huy Quân sự Quận Tân Bình

I. SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ:

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, lực lượng võ trang cùng nhân dân cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong điều kiện lịch sử mới, Ban chỉ huy quân sự Quận Tân Bình được thành lập trên cơ sở tập hợp cán bộ, chiến sĩ lực lượng võ trang địa phương và một số cán bộ từ các đơn vị quân đội cấp trên tăng cường về. Lúc đầu làm nhiệm vụ quân quản truy quét tàn quân địch, giữ gìn trật tự trị an xã hội sau chiến tranh, rà phát bom mìn, tổ chức lao động sản xuất, cải thiện đời sống, đồng thời làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được.

Bước vào công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng chính quyền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban chỉ huy quân sự Quận từng bước được kiện toàn, biên chế tổ chức cơ quan theo đơn vị hành chánh trực thuộc Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình, dưới sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự Thành phố, có nhiệm vụ thực hiện các mặt công tác quốc phòng – quân sự địa phương, cùng với lực lượng công an giữ gìn an ninh chính trị, trật tự anh toàn xã hội trên địa bàn. Làm tham mưu cho Quận ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể cấp quận và cấp ủy, chính quyền 20 phường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân.

27 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng ủy–Ban chỉ huy quân sự Quận luôn đề cao vai trò và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và giúp các cơ quan ban ngành đoàn thể thực hiện tốt nghị định 19 của Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn quận. Hàng năm Ban chỉ huy quân sự Quận đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương, các nghị quyết, thông tri, chỉ thị của Quận ủy, Ủy ban về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, xây dựng củng cố lực lượng Dân quân tự vệ, quản lý nguồn dự bị động viên, gọi thanh niên nhập ngũ, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hoạt động bảo vệ địa bàn, đã góp phần quan trọng vào việt giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ của quận ngày càng vững mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, lực lượng võ trang Quận Tân Bình đã tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh, làm tham mưu cho Quận ủy trong việc chỉ đạo xây dựng chi bộ quân sự ở 20/20 phường của quận. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể tiến hành giáo dục quốc phòng toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhân dân.

II. THÀNH TÍCH:

- 1 Huân chương chiến công hạng nhì của Hội đồng Nhà nước trao tặng ( năm 1987)
- 1 Bằng khen của Hội đồng bộ trưởng (năm 1990)
- 1 Bằng khen của Bộ quốc phòng (năm 2001)
- 4 Bằng khen của Tư lệnh Quân khu 7 (năm 1991,1999,2000,2001)
- 4 Cờ của Ủy ban nhân dân thành phố (1985, 1989,1990, 1991)
- 13 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố (1983, 1985, 1990, 1992, 1993, 1996 1997, 1999, 2000, 2001)
- 2 Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố (1983, 2000)
- 15 Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình qua các năm 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.


Danh mục Danh mục

Liên kết Website Liên kết Website

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)