Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

- Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân quận về  tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Danh mục Danh mục