Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Tải tập tin tại đây

Danh mục Danh mục