Tài liệu hội họp
Công khai các thông tin tài liệu hội họp
Quay lại

Tài liệu Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn quận Tân Bình (giai đoạn 2000 - 2020)

Tài liệu Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn quận Tân Bình (giai đoạn 2000 - 2020), bao gồm:

- Báo cáo 310/BC-UBND-VX ngày 24/8/2020

- Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn quận Tân Bình (giai đoạn 2000 - 2020), tải toàn văn tại đây

- Báo cáo tham luận Vai trò của Ban điều hành khu phố trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, tải toàn văn tại đây

- Hình ảnh. tải tại đây


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website