Tài liệu hội họp
Công khai các thông tin tài liệu hội họp
Quay lại

Tài liệu Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019

- Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 24/2/2020 về Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

- Bài phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website