Tài liệu hội họp
Công khai các thông tin tài liệu hội họp
Quay lại

Tài liệu Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019

- Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 24/2/2020 về Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

- Bài phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website