Tài liệu hội họp
Công khai các thông tin tài liệu hội họp
Quay lại

Tài liệu hội nghị sơ kết tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình; Sơ kết phong trào thi đua cao điểm 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Tài liệu hội nghị sơ kết  tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình; Sơ kết phong trào thi đua cao điểm 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

- Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 15/4/2020

- Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 01/7/2020


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website