Tài liệu hội họp
Công khai các thông tin tài liệu hội họp
Quay lại

Hội nghị tập huấn các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2025 và Triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 quy định “An toàn về an ninh, trật tự” của Bộ Công an

Hội nghị tập huấn các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2025 và Triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 quy định “An toàn về an ninh, trật tự” của Bộ Công an

- Thông tư 23

- Tiêu chuẩn văn hóa


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website