Tài liệu hội họp
Công khai các thông tin tài liệu hội họp
Quay lại

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thương nhân trên địa bàn quận Tân Bình năm 2020

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thương nhân trên địa bàn quận Tân Bình năm 2020:

- Báo cáo của Hội doanh nghiệp

- Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2020

- Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

- Tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website