Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình
Ông Châu Văn La<br/> Chủ tịch<br/> ĐT: 54.081.777 - DĐ: 0933.903.115<br/> Ông Châu Văn La
Chủ tịch
ĐT: 54.081.777 - DĐ: 0933.903.115
Ông Nguyễn Bá Thành<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.081.666<br/> Ông Nguyễn Bá Thành
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.081.666
Ông Trương Tấn Sơn<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.080.999 - DĐ:0983.445566<br/> Ông Trương Tấn Sơn
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.080.999 - DĐ:0983.445566
Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.080.988 - DĐ: 0903.059.516<br/> Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.080.988 - DĐ: 0903.059.516

Phòng ban

Phường

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Quận Tân Bình đã giải quyết

42,7%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/08/2020)

Liên kết Website Liên kết Website