Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình
Ông Châu Văn La<br/> Chủ tịch<br/> ĐT: 54.081.777 - DĐ: 0933.903.115<br/> Ông Châu Văn La
Chủ tịch
ĐT: 54.081.777 - DĐ: 0933.903.115
Ông Lê Thanh Bình<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.080.999 - DĐ: 0988.222.235<br/> Ông Lê Thanh Bình
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.080.999 - DĐ: 0988.222.235
Ông Châu Minh Hiếu<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.081.666 - DĐ:0903.858.959<br/> Ông Châu Minh Hiếu
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.081.666 - DĐ:0903.858.959
Ông Hứa Quốc Hưng<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.080.666 - DĐ: 0932.777.707<br/> Ông Hứa Quốc Hưng
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.080.666 - DĐ: 0932.777.707
Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.080.988 - DĐ: 0903.059.516<br/> Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.080.988 - DĐ: 0903.059.516

Phòng ban

Phường

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/10/2019)

Liên kết Website Liên kết Website