Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 5 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,68%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 08/05/2021)

Liên kết Website Liên kết Website