Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình
Ông Châu Văn La<br/> Chủ tịch<br/> ĐT: 54.081.777 - 0933.903.115<br/> cvla.tanbinh@tphcm.gov.vn<br/> Ông Châu Văn La
Chủ tịch
ĐT: 54.081.777 - 0933.903.115
cvla.tanbinh@tphcm.gov.vn
Ông Nguyễn Bá Thành<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.081.666 - 0903.885.272<br/> nbthanh.tanbinh@tphcm.gov.vn Ông Nguyễn Bá Thành
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.081.666 - 0903.885.272
nbthanh.tanbinh@tphcm.gov.vn
Ông Trương Tấn Sơn<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.080.999 - 0983.445566<br/> ttson.tanbinh@tphcm.gov.vn Ông Trương Tấn Sơn
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.080.999 - 0983.445566
ttson.tanbinh@tphcm.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến<br/> Phó Chủ tịch<br/> ĐT: 54.080.988 - 0903.059.516<br/> nthtien.tanbinh@tphcm.gov.vn Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến
Phó Chủ tịch
ĐT: 54.080.988 - 0903.059.516
nthtien.tanbinh@tphcm.gov.vn

Phòng ban

Phường

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website