Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 12/08/2022)

Liên kết Website Liên kết Website