Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Tân Bình.

Theo Luật Đất đai năm 2013 thì việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện (quận); việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện (quận) được quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông báo đến các Tổ chức, hộ gia đình cá nhân (người sử dụng đất) trên địa bàn có nhu cầu cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gửi văn bản đăng ký về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Điều kiện để đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020: theo điểm b, Khoản 6, Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có quy định: “Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại”, đính kèm Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất và đơn đề nghị đăng ký

(mẫu đơn đăng ký nhu cầu Kế hoạch sử dụng đất.

Công văn 1246/UBND-DA ngày 22/9/2019)


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website