Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

          Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

          Nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Xem chi tiết Kế hoạch số 63/KH-UBND /documents/20574/76365/KH+63+PCTN+2023+.pdf/5316f509-8290-4cde-b6eb-04978319fee1

THANH TRA QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA