Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

          Ủy ban nhân dân quận vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

          Nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

         Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện như sau:

       Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

       Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với điều kiện thực tế, hiệu quả.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

       Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

         Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

        Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

         Công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

         Thực hiện nghiêm công tác kê khai, tài sản thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.

Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng

        Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 để triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA