Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

HỘI NGHỊ Ngày pháp luật với chủ đề: “Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao”

Chiều thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường 1 của trung tâm hành  chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra quận, Văn phòng HĐND&UBND tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật với chủ đề : “Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao” 250 người tham dự bao gồm:

  1. Đại diện các Ban Quận ủy, Văn phòng Quận ủy;
  2. Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc quận;
  3. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc quận, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn quận;
  4. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ 15 phường, Công chức tư pháp, Ban Thanh tra nhân dân 15 Phường;
  5. Báo cáo viên pháp luật quận;

      Tại hội nghị, Luật sư Dương Quang ThọNguyên Trưởng phòng PBGDPL Sở tư pháp Thành Phố đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định về Trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố, cùng những tình huống thực tiễn. Qua đó, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần giảm bớt  các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/10/2019)

Liên kết Website Liên kết Website