Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2019

       Ngày 17 tháng 9 năm 2019 Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật quận Tân Bình năm 2019. Theo đó có 36 người được công nhận là Báo cáo viên pháp luật quận (xem danh sách đính kèm tại đây). Báo cáo viên pháp luật quận thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp, quy định về báo cáo viên pháp luật, truyên truyền viên pháp luật.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website