Tin tức - sự kiện
Danh mục tin tức sự kiện trên Cổng bao gồm nhiều danh mục như: Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường, Giáo dục đào tạo ...
Quay lại

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018

         Qua quá trình rà soát theo yêu cầu của Sở Tư pháp, UBND quận Tân Bình đã ban hành Báo cáo số 180/BC-TP ngày 27/4/2018 về rà soát văn bản QPPL liên quan đến hoạt động Trợ giúp pháp lý, để báo cáo về sở Tư pháp./.

(kết quả cụ thể kèm theo văn bản)

                                                                                  CTV. Nguyễn Xuân Việt


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 14/12/2018)

Liên kết Website Liên kết Website