Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cung cấp file tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2023

Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; Kế hoạch số 4238/KH-BTP ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên; Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên và Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2023.

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho đội ngũ Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở quận và hòa giải viên cơ sở về các quy định của pháp luật, kỹ năng hòa giải, để Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở quận và hòa giải viên thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận. Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của quận Tân Bình 02 tài liệu do Bộ Tư pháp ban hành gồm:

1. Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.

2. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên.

Đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường và Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở quận  truy cập vào Trang thông tin điện tử của quận: https:// tanbinh.hochiminhcity.gov.vn (Mục phổ biến giáo dục pháp luật) lấy file tài liệu nêu trên để khai thác, sử dụng và triển khai đến đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn phường bằng hình thức phù hợp với địa phương./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA