Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông tư số 57/2022/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

          Số ký hiệu: 57/2022/TT-BTC

          Loại văn bản: Thông tư

          Ngày ban hành: 16/09/2022

          Lĩnh vực: Tài chính

          Ngày có hiệu lực: 31/10/2022

          Tài liệu đính kèm:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-148-2021-ND-CP-quan-ly-su-dung-nguon-thu-tu-chuyen-doi-so-huu-doanh-nghiep-499851.aspx 

hthttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-57-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-148-2021-ND-CP-chuyen-doi-so-huu-doanh-nghiep-530107.aspx

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA