Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

QUẬN TÂN BÌNH CÔNG BỐ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nay Ủy ban nhân dân quận Tân Bình công bố Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 về công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (có danh sách đính kèm)./.

http://documents/20574/1273490/Cong+bo+phuong+dat+chuan+tiep+can+PL.png/3e8875bc-07e7-4e08-b938-682c4821e6f5

http://documents/20574/1273490/25.Q%C4%90.K.signed.pdf/4910af1c-b18f-429b-bf0c-68f5d1bbea68

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA