Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Cung cấp file tài liệu tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ tập huấn viên và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2023;

Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận giới thiệu đến Ủy ban nhân dân 15 phường, Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở quận  02 bộ tài liệu như sau: (Tải file tại dòng chữ dưới đây)

1. Tài liệu tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ tập huấn viên

2. Tài liệu tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở dành cho Hòa giải viên.

Phòng đã đăng tải 02 tài liệu trên Trang thông tin điện tử của quận. Đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường, Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở quận, các đơn vị có liên quan truy cập vào Trang thông tin điện tử của quận: https:// tanbinh.hochiminhcity.gov.vn (Mục phổ biến giáo dục pháp luật) lấy file tài liệu nêu trên để khai thác, sử dụng và triển khai đến đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn phường bằng hình thức phù hợp với địa phương./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA