Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

CÔNG BỐ DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2023

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, thực hiện theo Luật phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định của Ngành Tư pháp và tình hình nhu cầu thực tế. Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã kiện toàn và ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 về việc Công nhận báo cáo viên pháp luật quận năm 2023. Qua đó, công nhận cho 33 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đang làm việc tại các cơ quan, ban ngành, đơn vị thuộc quận là Báo cáo viên pháp luật quận Tân Bình. Trên cơ sở Quyết định này, các cơ quan, ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường có nhu cầu báo cáo các nội dung pháp luật có liên quan thì liên hệ trực tiếp theo thông tin trong danh sách để thực hiện kịp thời và đảm bảo tiến độ công tác. Kèm theo Quyết định và danh sách tại đây.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA