Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 8 VÀ THÁNG 9

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận và Kế hoạch số 01/KH-BTGPMB ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng ban hành Kế hoạch số 13/KH-BTGPMB về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật số 73/2021/QH14 ngày 30 tháng 3 năm 2021 về Phòng, chống ma túy.

Ngày 27 tháng 8 năm 2022, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng ban hành Kế hoạch số 14/KH-BTGPMB về tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA