Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU – THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 37, năm 2020 (từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

07/9

* 7g: CB, CC chào cờ, tại Hội trường lớn TTHC/Q.

 

* Tại PH.BTVQU, Thường trực Quận ủy chủ trì:

- 8g: Làm việc với VPQU và các ban QU, UB.KTQU.

- 9g30: Họp Thường trực Quận ủy.

 

*8g: TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trao Quyết định khen thưởng đột xuất khám phá thành công chuyên án 720T, tại CAQ (P.NV ch/bị ND).

 

* 10g:  Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp các thí sinh dự Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” cấp quận, tại Phòng họp các ban QU (Ban DVQU ch/bị ND)

 

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) triển khai QĐ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, tại Phòng họp các ban QU (Đảng ủy P7, 8 ch/bị ND)

Mời: Th/v Tổ kiểm tra (đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, đ/c Đặng Vũ Dũng, đ/c Nguyễn Tùng Khương, đ/c Nguyễn Phú Phước, đ/c Nguyễn Thị Tuyết, đ/c Đào Xuân Khánh); Bí thư Đảng ủy P7, Đảng ủy Phường 8, Đảng ủy Chi Cục thuế quận.

 

 

*14g: Họp TT.UBND quận, tại PH3 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự buổi kiểm tra việc thực hiện công tác tôn giáo, tại Phường 8 (Đảng ủy Phường 8 ch/bị ND).

 

 

*16g30: TTUB dự Họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại HT1.

 

 

Thứ ba

08/9

*8g: TTUB dự Hội nghị trực tuyến khảo sát về tình hình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020. Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng, tại HT1 (P.NV ch/bị ND)

Mời: UB.MTTQVN quận, Hội CCB, Hội LHPN, Quận đoàn, Ban Pháp chế (HĐND quận,) Ban KTXH (HĐND/Q), P.NV, P.LĐTB&XH, P.VHTT, P.GD&ĐT, P.YT, P.TP.

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải quyết đối với các mặt bằng thuộc sở hữu nhà nước (mặt bằng 318/82 Phạm Văn Hai và 521/23 Hoàng Văn Thụ, tại PH2.

Mời: P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Cty DVCI, UBND P4, P5.

 

 

* 8g:  Nguyễn Xuân Tiến dự buổi kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH” đối với Đảng ủy P1, P13, P15, tại Đảng ủy Phường 13 (Đảng ủy  P1, 13, 15 ch/bị ND).

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự buổi giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhận dân quận về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn quận, tại CAQ  (CA/Q ch/bi ND, Ban pháp chế gửi TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe các đơn vị báo cáo về DA 350 Hoàng Văn Thụ, tại PH2 (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời : Đ/c Châu Văn La (CT.UBND/Q), P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, Đội TTĐB, Cty DVCI, UBND P4.

 

* 13g30: Đ/c Trương Tấn Sơn họp Hội đồng hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tại PH3 (P.LĐTB&XH ch/bị ND).

Mời: Th/v Hội đồng.

 

* 15g: Đ/c Trương Tấn Sơn đi khảo sát Đề án của Vườn Minh Trân về góc phố văn hóa Sài Gòn xưa, tại Cty Minh Trân (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: CA/Q, P.KT, P.TC-KH, P.VHTT, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P15, VP.HĐND&UBND/Q (đ/c Trần Tường Thụy).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự buổi kiểm tra việc thực hiện công tác tôn giáo, tại Phường 6 (Phường 6 ch/bị ND).

 

 

 

 

Thứ  tư

09/9

 

 

 

* 8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 12.

Mời: Th/v Tổ công tác; QUV theo dõi phường, đại diện lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, Đội TTrĐB, P.NV, P.TNMT, P.LĐTB&XH, Thanh tra NN, Ban TCD (Đảng ủy Phường 12 ch/bị tài liệu, báo cáo gửi về VPQU 15 bộ).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ KT theo KH 217/KH-UBND-VX ngày 21/8/2020 kiểm tra tình hình hoạt động các tổ chức Hội, Quỹ, tại Hội Luật gia (Hội Luật gia ch/bị tài liệu báo cáo gởi P.NV).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra: UB.MTTQ, Hội NCT, Ban DVQU, P.TC-KH, P.NV.

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 4, tại PH.BTVQU

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp thông qua công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011- 2020”, tại PH3 (P.LĐTB&XH ch/bị ND).

Mời: Th/v Ban VSTBPN&BĐG quận.

 

 

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp Ban biên tập và Tổ giúp việc Cổng thông tin điện tử quận, tại PH2 (P.VHTT, VP.HĐND và UBND/Q ch/bị ND).

Mời: Th/v Ban biên tập và Tổ giúp việc

 

 

Thứ  năm

10/9

* 8g:  TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí”, tại Nhà VHLĐ/Q (số 2F Nguyễn Hiến Lê, P13).

 

*8g: Đ/c Châu Văn La dự buổi giám sát của Ban Thường trực MTTQVN quận về trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các Quyết định 1527-QĐ/QU, 1528-QĐ/QU và 1573-QĐ/QU của Ban TVQU, tại PH2 (Ban TCD ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ giám sát theo KH 99/KH-MTTQ-BTT, Tr.Ban TCD, CVP HĐND và UBND/Q.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ KT theo KH 217/KH-UBND-VX ngày 21/8/2020 kiểm tra tình hình hoạt động các tổ chức Hội, Quỹ, tại Phường 7 (UBND P7 ch/bị tài liệu báo cáo gởi P.NV).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra: UB.MTTQ, Hội NCT, Ban DVQU, P.TC-KH, P.NV.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì nghe các đơn vị báo cáo về chủ trương điều chỉnh các tuyến hẻm 958 Âu Cơ ; 405 Trường Chinh, P14, tại PH3.

Mời: P.QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKVTB, UBND P14.

 

 

* 14gHọp Thường trực Hội đồng nhân dân quận về công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận trong việc thực hiện thu thuế phi nông nghiệp trên địa bàn quận, tại PH.HĐND (UBND/Q ch/bị nội dung giải trình).

Mời: UBND/Q (đ/c Trương Tấn Sơn); UBMTTQVN/Q; CCT; VPĐKĐĐ; Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban,  thành viên 02  Ban HĐND/Q, UBND 15 phường.

 

* Tại PH3, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì :

- 14g: Họp về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Mời : P.QLĐT, Đội TTĐB, Chủ tịch UBND 15 phường.

- 15g30 : Họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư các DA của 15 phường.

Mời : P.QLĐT, P.TC-KH, Ban QLDA ĐTXD KVTB, CT.UBND 15 phường.

 

Thứ sáu

11/9

* 7g45: Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân đối thoại giải quyết kiến nghị DA Metro, tại PH2 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

* 8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 11.

Mời: Th/v Tổ công tác; QUV theo dõi phường, đại diện lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, Đội TTrĐB, P.NV, P.TNMT, P.LĐTB&XH, Thanh tra NN, Ban TCD (Đảng ủy Phường 11 ch/bị tài liệu, báo cáo gửi về VPQU 15 bộ).

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ KT theo KH 217/KH-UBND-VX ngày 21/8/2020 kiểm tra tình hình hoạt động các tổ chức Hội, Quỹ, tại UB.MTTQ/Q (UB.MTTQ/Q ch/bị tài liệu báo cáo gởi P.NV).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra: UB.MTTQ, Hội NCT, Ban DVQU, P.TC-KH, P.NV.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ KT theo KH 217/KH-UBND-VX ngày 21/8/2020 kiểm tra tình hình hoạt động các tổ chức Hội, Quỹ, tại Hội CTĐ (Hội CTĐ ch/bị tài liệu báo cáo gởi P.NV).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra: UB.MTTQ, Hội NCT, Ban DVQU, P.TC-KH, P.NV.

 

Thứ bảy

12/9

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Chủ nhật

13/9

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website