Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Triển khai Quyết định số 1303/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1303/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ tiêu chí đánh giá gồm 03 phần:

- Tiêu chí an toàn chung: áp dụng cho tất cả hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực.

- Tiêu chí đặc thù: áp dụng tùy theo hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

-  Tiêu chí an toàn trong tổ chức dịch vụ ăn uống.

Trong đó, tiêu chí an toàn chung bao gồm 06 nội dung như sau:

 + Đeo khẩu trang;

 + Đảm bảo thông khí;

 + Tiêm vắc xin phòng COVID-19;

 + Vệ sinh khử khuẩn;

 + Kiểm soát người đến các địa điểm;

 + Phương án phòng, chống dịch COVID-19

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện xem xét, quyết định việc công bố dừng hoạt động đối với đơn vị không đảm bảo các điều kiện liên quan tại Mục III (Đánh giá mức độ an toàn) của Bộ tiêu chí.

Quyết định số 1303/QĐ-BCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho tất cả các Quyết định ban hành Bộ tiêu chí liên quan đến đánh giá hoạt động trong phòng, chống dịch COVID-19 đã được ký ban hành trước đây.

Nguồn: HCDC

(Đính kèm Quyết định số 1303/QĐ-BCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố).

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA