Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

TIẾP TỤC GIẢM 50% CÁC LOẠI PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (đính kèm văn bản).

Theo đó, Thông tư số 44/2023/TT-BTC sẽ giảm 36 mức thu phí, lệ phí kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết năm 2023 để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

a) Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

b) Tại các khu vực khác: Mức thu bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định tại điểm a nêu trên.

           Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA