Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở năm 2019

Mục đích: hỗ trợ ứng dụng các mô hình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn quận nhằm nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

          Nội dung:

  1. Đơn vị đăng ký: Trường, Viện, Doanh nghiệp, Tổ chức Khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp.
  2. Quyền lợi: đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện.
  3. Điều kiện:
  • Đối với đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.
  • Đối với tổ chức, đơn vị tiếp nhận dự án: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện.

Hồ sơ đăng ký:

  • Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMDACS).
  • Lý lịch khoa học của đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

Các biểu mẫu được tải về tại đường dẫn http://dost.hochiminhcity.gov.vn;  hồ sơ đăng ký thực hiện gửi bản giấy (03 bộ) và qua email về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở tại địa chỉ: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất ngày 30 tháng 7 năm 2019 (đính kèm Thông báo số 1059/TB-SKHCN ngày 29/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở năm 2019).

          Để được giải đáp hoặc cung cấp thông tin bổ sung xin liên hệ:

          Phòng Kinh tế quận Tân Bình, điện thoại 54.341.535 hoặc 0909.397.763 (gặp đ/c Vũ Thạch Anh Quân, email: vtaquan.tanbinh@tphcm.gov.vn)./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA