Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA

Từ khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, các thế lực thù địch đã không ngừng thực hiện những âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong khi chúng ta đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, bên cạnh những cơ hội, thời cơ thuận lợi cũng đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức. Trong những khó khăn, thách thức đó, một mặt là do những vấn đề mới, những mâu thuẫn mới nảy sinh trong quá trình đổi mới; mặt khác, do những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm chưa được khắc phục kịp thời; bên cạnh đó, tình hình thế giới có những biến đổi nhanh chóng, phức tạp và rất khó lường. Những khó khăn, thách thức đó đã có tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng và tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong quá trình phát triển đi lên của đất nước, trước những tác động tiêu cực nêu trên, phần đông cán bộ, đảng viên nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng đã luôn tin tưởng vững chắc vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cũng như những thành tựu cách mạng to lớn do Đảng lãnh đạo. Tuy nhiên, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu, đã giao động, giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Một số cán bộ, đảng viên, thậm chí có cả cán bộ cao cấp mất lòng tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giảm sút ý chí chiến đấu, có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống mà Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Đảng đã chỉ ra. Trong nhận thức của nhiều cán bộ, đảng viên đã xuất hiện sự mơ hồ, không phân biệt rõ đúng, sai; thậm chí có quan điểm rất sai lầm khi đánh giá về những vấn đề lịch sử, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta…, đặc biệt là nhận thức không đúng, cố tình suy diễn về nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Những nhận thức sai lầm, lệch lạc đó chính là mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng những người có quan điểm cơ hội về chính trị được các thế lực thù địch “giật dây” thực hiện những tham vọng của mình.

Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong những biểu hiện đó, có những biểu hiện thuộc về suy thoái trong nhận thức, về thái độ và hành vi đối với “nền tảng tư tưởng của Đảng”. Sự suy thoái nghiêm trọng này không chỉ dừng lại ở sự hoài nghi, thiếu niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà nguy hiểm hơn khi ở đâu đó đã có những ý kiến phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương, đường lối của Đảng… Chúng ta có thể khẳng định, đây chính là sự suy thoái “về nền tảng tư tưởng của Đảng” mà từ đây có thể hình thành tư tưởng phản bội lại mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Điều này là hết sức nguy hiểm đối với sự phát triển và tồn vong của Đảng ta vì nó nằm trong “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những người có chức, có quyền. Vì vậy Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó có nhiệm vụ phải kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với bối cảnh mới của tình hình quốc tế và trong nước.

Để thực hiện nhiệm vụ này, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp cần phải quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay của Đảng ta, trong đó việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để có nhận thức sâu sắc hơn quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua đó chọn lọc và khẳng định những quan điểm có giá trị bền vững để vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển, đồng thời nghiên cứu bổ sung, phát triển những nhận thức mới để góp phần nâng chủ nghĩa Mác - Lênin lên tầm cao hơn, phù hợp với tiến trình cách mạng của Đảng ta và cách mạng thế giới.

Song song với công tác nghiên cứu lý luận, các cấp ủy Đảng, nhất là các tổ chức Đảng ở cơ sở phải chủ động lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là một nghị quyết rất quan trọng gồm có bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà vấn đề xuyên suốt là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta có nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Phải xây dựng nền văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Muốn vậy, phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên cơ sở thường xuyên coi trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mục tiêu lý tưởng của Đảng đối với Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng để họ có thể chủ động đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, phải ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, gỡ bỏ kịp thời những thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội.

Đi đôi với công tác tuyên truyền giáo dục, cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng trên cơ sở siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin trái chiều, sai lệch hoặc tán phát những thông tin thất thiệt, có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động; đồng thời phải nhận diện cho rõ các thế lực thù địch, cũng như các phương thức, thủ đoạn chống phá của chúng.

Có thể nói rằng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng là giá trị tinh thần vô giá và là nền tảng tinh thần duy nhất không thể nào thay thế được. Vì vậy, bất luận trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải kiên định và kiên quyết bảo vệ sự trong sáng và tính cách mạng tuyệt đối của nó. Nghị quyết số 35-NQ/TW nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhà nước của Nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của dân tộc Việt Nam, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp vô cùng gay go và quyết liệt, nó vừa có tính quy luật vừa có tính lâu dài. Do đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, tự giác và tích cực tuyên truyền nội dung của nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tỉnh táo, kiên định và kiên trì để xác định các nội dung và phương thức đấu tranh một cách hợp lý, nhằm phản bác có hiệu quả các luận điệu của các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tấn công vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử do Đảng ta lãnh đạo.

Trần Danh Toại

 

Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

2. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Bài viết “Nhận rõ những luận điểm sai trái, thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ” của Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, được đăng trên Trang tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương.

Danh mục Danh mục