Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Số lượng tập thể và cá nhân được tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (19/5/2017 – 19/5/2018)

Số lượng tập thể và cá nhân được tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (19/5/2017 – 19/5/2018).

- Cấp thành phố 02 tập thể và 03 cá nhân.
- Cấp quận 30 tập thể và 61 cá nhân.

Thông tin chi tiết download tại đây.

 

Danh mục Danh mục