Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

/documents/20574/494499/nop+thue+phi+nong+nghiep.pdf/f6d11f2f-e90a-4447-a53b-e83b8d17ffc4

Danh mục Danh mục