Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quận Tân Bình triển khai Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2022

Ngày 02 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND-VX về công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2022.

Nhằm nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho công dân trong từng độ tuổi đạt chuẩn trình độ học vấn theo quy định của phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ và phát triển kinh tế, xã hội quận; Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 với các mục tiêu cụ thể như sau:

  1. Công tác Xóa mù chữ
  • 100% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 (biết chữ mức độ 1 là hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học).
  • Huy động 95% số người mới được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 tham gia học tập để đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 nhằm chống tái mù chữ; đảm bảo có ít nhất 95% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 (biết chữ mức độ 2 là hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học).
  • Huy động 80% số người mới được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ.
  1. Công tác phổ cập giáo dục
  • Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi (sinh năm 2017): 15/15 phường đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mầm non đạt từ 97% trở lên; tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 95%.
  • Phổ cập giáo dục tiểu học: 15/15 phường huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trên 95% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, đảm bảo trên 90% trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học và không có trẻ từ 6 đến 14 tuổi bỏ học cấp tiểu học.
  • Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 15/15 phường đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%; tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi đang học và đã tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%.
  • Phổ cập giáo dục trung học phổ thông: 15/15 phường huy động 96% trở lên học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học các chương trình phổ cập bậc trung học; tỷ lệ đối tượng 18 đến 21 tuổi tốt nghiệp bậc trung học đạt 85% trở lên.
  • 15/15 phường đạt kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và phổ cập giáo dục bậc trung học.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân quận Tân Bình cùng chung tay tham gia để thực hiện mục tiêu “Xây dựng quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

(Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây).

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA