Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Triển khai Nghị số 406/NQ-UBTVQH15

/documents/20574/527678/CV4153.pdf/9fa3cc4b-a466-4e6c-9e62-14340d9d969e

Danh mục Danh mục