Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

CỤM THI ĐUA 1 BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY, BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 1, 3, 5, 10, 11, TÂN BÌNH TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2020

Danh mục Danh mục